Les
bracelets

Bracelet Dâka
Bracelet Dâka — €195,00
Bracelet Rama
Bracelet Rama — €135,00
Bracelet Lotus Zoïsite
Bracelet Lotus Zoïsite — €95,00
Bracelet Kamala
Bracelet Kamala — €185,00
Bracelet Adhiya
Bracelet Adhiya — €195,00
Jonc Sriphala Saphirs Multicolores
Jonc Sriphala Saphirs Multicolores — €495,00
Jonc Prema
Jonc Prema — €475,00
Bracelet Malä-Saï
Bracelet Malä-Saï — €145,00
Bracelet Meghna
Bracelet Meghna — €135,00
Jonc Sriphala Saphirs Verts
Jonc Sriphala Saphirs Verts — €495,00
Jonc SAÏ
Jonc SAÏ — €475,00
Bracelet pépite Sriphala
Bracelet pépite Sriphala — €150,00
Bracelet Lotus - Toutes les versions
Bracelet Lotus - Toutes les versions — €95,00
Jonc Mony
Jonc Mony — €1.384,00
Bracelet Padma
Bracelet Padma — €115,00
Bracelet Ananda
Bracelet Ananda — €130,00
Bracelet Sriphala Topaze London
Bracelet Sriphala Topaze London — €245,00
Jonc Sriphala Grenat
Jonc Sriphala Grenat — €395,00
Bracelet Lotus perles
Bracelet Lotus perles — €95,00
Bracelet Saï
Bracelet Saï — €95,00
Bracelet Vajra
Bracelet Vajra — €1.595,00
Bracelet Jati
Bracelet Jati — €130,00
Bracelet pépite Sriphala Topaze
Bracelet pépite Sriphala Topaze — €195,00
Bracelet Samhita gris
Bracelet Samhita gris — €135,00
Bracelet Malä
Bracelet Malä — €115,00
Bracelet Samhita
Bracelet Samhita — €125,00
Bracelet Sriphala fil
Bracelet Sriphala fil — €135,00
Jonc Mony
Jonc Mony — €2.484,00
Bracelet Mandala
Bracelet Mandala — €185,00
Bracelet Tulsi
Bracelet Tulsi — €110,00
Bracelet Jamuna
Bracelet Jamuna — €135,00
Bracelet Aravinda
Bracelet Aravinda — €185,00
Bracelet Shri
Bracelet Shri — €135,00
Bracelet de cheville Kamala
Bracelet de cheville Kamala — €210,00
Bracelet de cheville Lotus
Bracelet de cheville Lotus — €110,00
Bracelet Yoni
Bracelet Yoni — €165,00
Bracelet Shanka
Bracelet Shanka — €215,00
Bracelet Khol
Bracelet Khol — €120,00
Bracelet de cheville Sriphala
Bracelet de cheville Sriphala — €155,00
Bracelet de cheville Malä
Bracelet de cheville Malä — €125,00
Bracelet de cheville Padma
Bracelet de cheville Padma — €130,00
Jonc Sriphala Saphir Vert
Jonc Sriphala Saphir Vert — €395,00
Bracelet Peony
Bracelet Peony — €125,00
Bracelet Kamilah
Bracelet Kamilah — €195,00